ទំនាក់ទំនង

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
ផ្លូវជាតិលេខ ៣ សង្កាត់ប្រទះឡាង ខណ្ឌកំបូល
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៦៣១ ៩៣៤ កូដតំបន់ៈ ១២៤១៣
គេហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

 

1

លោក ឡោ ប៉ុណ្ណា  Mr_Lor _Bunna

នាយកវិទ្យាស្ថាន

អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម អូស្រ្តាលី
Email:
H/P: (855-16)222 489

2

 លោកស្រី សាខន សុផានី Mrs_Sakhan_Saphany

នាយិការងវិទ្យាស្ថាន អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មរុស្សី (1991)
Email:
sssophany@gmail.com
H/P: (855-12)886 619

3

លោក គាំម៉ែត Mr_Keam_Meth

នាយករងវិទ្យស្ថាន
អនុបណ្ឌិតគីមីវិទ្យា រុស្សី
(1994)
Email:
H/P: (855-11)360 267

 

 

4

បណ្ឌិត ប៉ុល ចាន់ធី Dr_ Pol_Chanthy

នាយករងវិទ្យស្ថាន

បណ្ឌិតផ្នែកបាណកសាស្រ្តអូស្ត្រាលី(2012)
Email: 
chanthypol@gmail.com
H/P: (855-93)535 145

5

បណ្ឌិត ហ៊ិន សារិត Dr_ Hin_Sarith
នាយករងវិទ្យស្ថាន

បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តដី (អូស្ត្រាលី)       
អ៊ីម៉ែលៈ
 
sarith.hin@gmail.com

6

 លោក ហ៊ុន យ៉ាដាណា Mr_Hun_Yadana

នាយករងវិទ្យស្ថាន
បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា(1994) និងអនុបណ្ឌិតធុរៈកិច្ច និងគ្រប់គ្រង, អូស្រ្តាលី (2010)
Email: 
yadanahun@gmail.com
H/P: (855-12) 976 417

7

លោក សុក សារ៉ន Mr_Sok_Saran
ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក 

និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់រដ្ឋបាល សាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៦ 

អ៊ីម៉ែលៈ soksaran.ss@gmail.com

8

ម៉ា ចាន់ស្រីណុច Mrs_Ma _Chansreynoch

ប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ

អនុបណ្ឌិត គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (២០២១)

Email:machansreynoch@gmail.com

H/P: 081803470

9

លោកស្រី លឹម សោភ័ណធីតា Mrs_Lim_Sophorn_Thida
ប្រធានការិយាល័យផែនការ​ សហប្រតិបត្តិការនិងពាណិជ្ជកម្ម 

បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម ឆ្នាំ២០០៨ 

អ៊ីម៉ែលៈ ls.thida@gmail.com

10

អន ឈួន Dr_Orn_Chhourn

ប្រធានការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យា

បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តរុក្ខជាតិ ប្រទេសជប៉ុន (២០១៦)​

Email: chhourn_orn@yahoo.com

HP: 078 222 114

11

លោក សោម ប៉ុណ្ណា Mr_Som_Bunna
ប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម 

អនុបណ្ឌិតវិស្វកម្មកសិកម្ម, រុស្សី (1995) 

Email:bunnarina@gmail.com
H/P: (855-77)556 118

 

12

បណ្ឌិត ជា សារ៉េត Dr_Chea_Sareth
ប្រធានការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម 

បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម ឆ្នាំ២០១៥ (អូស្រ្តាលី) 

អ៊ីម៉ែលៈsareth.chea@uqconnect.edu.au

13

លោក ស៊ាង ឡៃហេង Mr_Seang_Layheng
ប្រធានការិយាល័យក្សេត្រវិទ្យា និងប្រព័ន្ធកសិកម្ម
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម ឆ្នាំ២០១០ (ថៃ)

អ៊ីម៉ែលៈ 
s_layheng@yahoo.com

14

លោក ជា វុទ្ធា Mr_Chea_Vuthea
ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍

បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ឆ្នាំ២០០៨ 

អ៊ីម៉ែលៈ vuthea_c@yahoo.com

15

លោក មុំ សុវណ្ណា MR_Mom_Sovanna
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងព័ត៌មាន
អនុបណ្ឌិតប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ឆ្នាំ២០១៤ 

អ៊ីម៉ែល: sovannamom@yahoo.com

16

លោក ទូច វាសនា Mr_Touch_Veasna
ប្រធានការិយាល័យវិទ្យាសាស្រ្តដី និងទឹក 

បរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា (2002) 

Email: veasna80@gmail.com
H/P: (855-12)655 549

17

បណ្ឌិត ខៃ សត្យា Dr_Khay_Sathya
ប្រធានការិយាល័យការពារដំណាំ 

បណ្ឌិតកសិកម្មសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (2009)
Email: 
khaycardi@yahoo.com
H/P: (855-17)
391 178