ទំនាក់ទំនង

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
ផ្លូវជាតិលេខ ៣ សង្កាត់ប្រទះឡាង ខណ្ឌកំបូល
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៦៣១ ៩៣៤ កូដតំបន់ៈ ១២៤១៣
គេហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

 

ទំនាក់ទំនងមន្រ្តីសំខាន់ៗ
02 - December - 2011

ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីសំខាន់ៗរបស់វិទ្យាស្ថាន
       
Dr_Ouk_Makara បណ្ឌិត អ៊ុក ម៉ាការា
នាយកវិទ្យាស្ថាន ​
បណ្ឌិតរុក្ខជម្រើសវិទ្យា, អូស្រ្តាលី (2002)
Email: ou.makara13@gmail.com 
H/P: (855-11)911 165
 Mrs_Sakhan_Sophany  លោកស្រី សាខន សុផានី នាយិការងវិទ្យាស្ថាន អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, រុស្សី (1991)
Email:
sssophany@gmail.com
H/P: (855-12)886 619
Mr_Keam_Meth លោក គាំម៉ែត
នាយករងវិទ្យស្ថាន
អនុបណ្ឌិតគីមីវិទ្យា, រុស្សី (1994)
Email:
H/P: (855-11)360 267
Mr_Lor_Bunna លោក ឡោ ប៉ុណ្ណា
នាយករងវិទ្យាស្ថាន
អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម អូស្រ្តាលី
Email:
H/P: (855-16)222 489
 Mr_Chhor_Sam_Ol លោក ឈ សំអុល នាយករងវិទ្យាស្ថាន អនុបណ្ឌិតធុរៈកិច្ច និងគ្រប់គ្រង, អូស្រ្តាលី (2006)
Email: samhanjaesdaa@gmail.com 
H/P: (855-12) 577 168
 Mr_Som_Bunna លោក សោម ប៉ុណ្ណា
ប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម អនុបណ្ឌិតវិស្វកម្មកសិកម្ម, រុស្សី (1995) Email:bunnarina@gmail.com
H/P: (855-77)556 118
   បណ្ឌិត ប៉ុល ចាន់ធី ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលនិងព័ត៌មាន
បណ្ឌិតផ្នែកបាណកសាស្រ្ត, អូស្ត្រាលី (2012)
Email: chanthypol@gmail.com
H/P: (855-93)535 145
 Yadana  លោក ហ៊ុន យ៉ាដាណា ប្រធានការិយាល័យផែនការ​ សហប្រតិបត្តិការនិងពាណិជ្ជកម្ម
បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា(1994) និងអនុបណ្ឌិតធុរៈកិច្ច និងគ្រប់គ្រង, អូស្រ្តាលី (2010)
Email: yadanahun@gmail.com
H/P: (855-12) 976 417
 Dr_Kay_Sathya បណ្ឌិត ខៃ សត្យា
ប្រធានការិយាល័យការពារដំណាំ បណ្ឌិតកសិកម្ម, សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (2009)
Email: khaycardi@yahoo.com
H/P: (855-17)
391 178
 Mrs_Thon_Vuthany លោកស្រី ធន់ វឌ្ឍនី
ប្រធានការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យា អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តក្សេត្រវិទ្យា, សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (2007) Email:vathany_thun@yahoo.com
H/P: (855-99)811 165
 Mr_Say_Puthea  លោក សាយ ពុទ្ធា
ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍
បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា (2006)
Email:
H/P: (855-12)229 195
  បណ្ឌិត ជា សារ៉េត
ប្រធានការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ 
សេដ្ឋកិច្ចសង្គម បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម ឆ្នាំ២០១៥ (អូស្រ្តាលី) អ៊ីម៉ែលៈsareth.chea@uqconnect.edu.au
  បណ្ឌិត ហ៊ិន សារិត
ប្រធានការិយាល័យវិទ្យា​​​សាស្ត្រដី និងទឹក
បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តដី (អូស្ត្រាលី)       
អ៊ីម៉ែលៈ sarith.hin@gmail.com
  លោក ស៊ាង ឡៃហេង
ប្រធានការិយាល័យក្សេត្រវិទ្យា និងប្រព័ន្ធកសិកម្ម
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម ឆ្នាំ២០១០ (ថៃ)
អ៊ីម៉ែលៈ s_layheng@yahoo.com
លោក សុក សារ៉ន
ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់រដ្ឋបាល សាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៦ អ៊ីម៉ែលៈ soksaran.ss@gmail.com
  លោក ពៅ ស៊ីណាត

អនុប្រធានការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម
បរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា(1991)

Email: paosinath@gmail.com
H/P: (855-68) 888 980
 
លោក ទូច វាសនា
ជំនួយការប្រធានការិយាល័យវិទ្យាសាស្រ្តដី និងទឹក បរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម, កម្ពុជា (2002) Email: veasna80@gmail.com
H/P: (855-12)655 549
 
បណ្ឌិត គង់ គឺណែត

អនុប្រធានការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យា បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម ឆ្នាំ២០១៤ (ជប៉ុន) អ៊ីម៉ែលៈ kongkynet@yahoo.com
 
លោក មុំ សុវណ្ណា

អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងព័ត៌មាន

អនុបណ្ឌិតប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ឆ្នាំ២០១៤ អ៊ីម៉ែល: sovannamom@yahoo.com
   លោក លឹម វណ្ណឌី

អនុប្រធានការិយាល័យវិទ្យា​​​សាស្ត្រដី និងទឹក

និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាត

អ៊ីម៉ែលៈ vanndylim168@gmail.com
 
លោកស្រី លឹម សោភ័ណធីតា

អនុប្រធានការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម ឆ្នាំ២០០៨ អ៊ីម៉ែលៈ ls.thida@gmail.com
 
លោក លី ទូច

អនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ឆ្នាំ២០០៨ អ៊ីម៉ែលៈ lytouch012@gmail.com
   លោក ជា វុទ្ធា
អនុប្រធានការិយាល័យក្សេត្រវិទ្យានិងប្រព័ន្ធកសិកម្ម បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ឆ្នាំ២០០៨ អ៊ីម៉ែលៈ vuthea_c@yahoo.com