ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
លក្ខណៈជីវសាស្រ្តនៃសត្វកណ្តុល
បរិយាយ:
សត្វកណ្ដុរដែលប្រទះឃើញសំបូរជាងគេនៅស្រែកសិករ ក្នុងតំបន់វាលទំនាបនៃ ប្រទេសកម្ពុជា រួម
មានពួកកណ្ដុរប្រែង (កណ្ដុរធំ)  (Bandicota indica) ​ និងពួកកណ្ដុរស្រែ  (កណ្ដុរបាយ)(Rattus
argentiventer)។ សត្វកណ្ដុរបានបំផ្លាញផលិតផលដំណាំកសិករតាម រូបភាព២យ៉ាងគឺ ការបំផ្លាញ
របស់វានៅលើស្រែផ្ទាល់ និងការបំផ្លាញផលិតផលស្ដុក។ ជា រៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
កសិករតែងតែជួបប្រទះនូវការបាត់បង់ទិន្នផលយ៉ាង សន្ធឹកសន្ធាប់  ពីពពួកសត្វកកេរជាពិសេសគឺ
សត្វកណ្ដុរ។ ការសិក្សាស្វែងយល់ពីលក្ខណៈ ជីវសាស្ដ្រនៃសត្វកណ្ដុរ ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងសំ
រាប់ធ្វើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ដ្រផ្សេងៗ ដើម្បី ធ្វើការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្ដុរ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
និងនិរន្ដរភាព។

keyword:
N/A
សត្វកណ្ដុរដែលប្រទះឃើញសំបូរជាងគេនៅស្រែកសិករ ក្នុងតំបន់វាលទំនាបនៃ ប្រទេសកម្ពុជា រួម
មានពួកកណ្ដុរប្រែង (កណ្ដុរធំ)  (Bandicota indica) ​ និងពួកកណ្ដុរស្រែ  (កណ្ដុរបាយ)(Rattus
argentiventer)។ សត្វកណ្ដុរបានបំផ្លាញផលិតផលដំណាំកសិករតាម រូបភាព២យ៉ាងគឺ ការបំផ្លាញ
របស់វានៅលើស្រែផ្ទាល់ និងការបំផ្លាញផលិតផលស្ដុក។ ជា រៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
កសិករតែងតែជួបប្រទះនូវការបាត់បង់ទិន្នផលយ៉ាង សន្ធឹកសន្ធាប់  ពីពពួកសត្វកកេរជាពិសេសគឺ
សត្វកណ្ដុរ។ ការសិក្សាស្វែងយល់ពីលក្ខណៈ ជីវសាស្ដ្រនៃសត្វកណ្ដុរ ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងសំ
រាប់ធ្វើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ដ្រផ្សេងៗ ដើម្បី ធ្វើការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្ដុរ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
និងនិរន្ដរភាព។

         12         
Copyrights © 2021 by CARDI - CARDI . All rights reserved.