រុក្ខជម្រើសវិទ្យា
02 - December - 2011

ការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យា

​​ទស្សនៈ
បង្កើនផលិតភាពដំណាំតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពូជដំណាំ   ដែលមានសក្តានុពលទិន្នផល  និងគុណ​ ភាពល្អ។

បេសកម្ម
 • សមូហកម្ម និងអភិរក្សធនធានសេនេទិចសំរាប់ការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត
 • ធ្វើពិពិធកម្មទិន្នផល និងគុណភាពដំណាំកសិកម្ម
 • អភិវឌ្ឍន៍កម្មពូជដំណាំឲ្យមានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងកត្តាជីវ និងអជីវចំបងៗ
 • រក្សានូវភាពសុទ្ធ និងគុណភាពរបស់ពូជដំណាំដែលបានរំដោះរួច
ដំណាំគោលដៅ
ដំណាំធញ្ញជាតិ ពពួកសណ្តែក ដំណាំបន្លែ ដំណាំឈើហូបផ្លែ ដំណាំយកមើម និងដំណាំលម្អ

ការអភិរក្សធនធានសេនេទិច
 •  សមូលហកម្ម និងការធ្វើសញ្ញាណកម្ម
 • ការអភិរក្សពន្ធុ(In-situ និង ex-situ)
 • ធ្វើសៀវភៅកាតាឡុកសំរាប់ពូជដំណាំរំដោះរួច
ពិពិធកម្មពូជដំណាំ

ការអភិវឌ្ឍន៍ពូជ
 • ការបង្កាត់តាមវិធីសាមញ្ញ
 • ការធ្វើអ៊ីប្រ៊ីតកម្ម
 • ការជ្រើសរើសដោយប្រើសារធាតុសម្គាល់(MAS)
 • វិស្វកម្មសេនេទិច
ការពិសោធន៍ជ្រើសរើសពូជ
 • ពិសោធន៍ជម្រើសទិន្នផល
 • ពិសោធន៍ប្រៀបធៀបទិន្នផលបឋម
 • ពិសោធន៍ប្រៀបធៀបទិន្នផល
 • ពិសោធន៍បន្សាំពូជលើស្រែកសិករ
ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ
 • ផលិតគ្រាប់ពូជតាមចំណាត់ថ្នាក់សំរាប់ពូជដំណាំដែលរំដោះរូច
 • ផលិត និងពង្រីកពូជដំណាំតាមរយជាលិការវប្បកម្ម
ផ្នែកវិភាគមន្ទីរពិសោធន៍
 • សេវាកម្មវិភាគគុណភាពគ្រាប់តាមវិធីសាស្រ្តS21
 • ជាលិការវប្បកម្ម
   
 
 
 
 
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.