សេវាកម្ម
Category Classification
Foundation seedRegistered seedCertified seedGraded seed
Seed
Rice
Phka RomeatUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Phka RumdengUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
TewadaUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Khao Tah PetchUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
DonUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Phka RumchekUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Phka RumchangUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Phka RumduolUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Santepheap 3USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Santepheap 2USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Santepheap 1USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
Riang CheyUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
SarikaUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
PopoulUSD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR13USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR12USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR9USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR8USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
CAR7USD 3.50/kgUSD 2.70/kgUSD 1.90/kgUSD 0.60/kg
         12         
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.