ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
សៀវភៅនិងអត្ថបទបោះពុម្ពដោយកាឌី


ចំណងជើង:
Description of Crop Varieties Released by Cambodian Agricultural Research and Development Institute (1990-2017)
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 


ចំណងជើង:
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
បរិយាយ:
 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
keyword:
N/A
 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦


ចំណងជើង:
ពូជស្រូវកណ្តាលក្រអូបផ្កាមាលតី
បរិយាយ:
 ពូជស្រូវកណ្តាលក្រអូប "ផ្កាមាលតី"
keyword:
N/A
 ពូជស្រូវកណ្តាលក្រអូប "ផ្កាមាលតី"


ចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបសមិទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មឆ្នាំ២០១៧​ និងទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨
បរិយាយ:
 របាយការណ៍សង្ខេបសមិទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មឆ្នាំ២០១៧​ និងទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨
keyword:
N/A
 របាយការណ៍សង្ខេបសមិទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មឆ្នាំ២០១៧​ និងទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨


ចំណងជើង:
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១
បរិយាយ:
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១
keyword:
N/A
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១


ចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ២០១៥-២០១៦
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ២០១៦-២០១៧
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
Rice Germplasm Catalog of Cambodia IV
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 


ចំណងជើង:
របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងាររបស់វិទ្យាស្ថានក្រោមការដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណតិ្តទី៥
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 


ចំណងជើង:
សមិទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឃន៍បច្ចេកវិទ្យា (1999-2017)
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 
         12345...2122         
Copyrights © 2019 by CARDI - CARDI . All rights reserved.