ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត
បណ្ណាល័យ


ចំណងជើង:
ការគ្រប់គ្រងជីជាតិដីលើដំណាំស្រូវនៅកម្ពុជា
បរិយាយ:
 ឯកសារចងក្រងនេះ ផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏ងាយស្រួលមួយ ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណដីសម្រាប់ដំណាំស្រូវ។ គន្លឹះនៃការធ្វើអត្តសញ្ញាណដីមានភាពសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាដីសំខាន់ៗ ដែល​ត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមមួយចំនួន ដែលងាយគ្រប់គ្រងនិងសម្គាល់។ ការពិពណ៌នាទូទៅអំពីក្រុមដីនីមួយៗ ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បើសិនជាមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើ  ចំណាត់ថ្នាក់ដីណាមួយ។ នាបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីទាំងនេះ អ្នកអនុវត្តមិនចាំបាច់ត្រូវការផែនទីលម្អិត ឬការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏សាំញុំាទេ។ ឯកសារនេះនឹងអធិប្បាយលម្អិតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នូវសក្ដានុពលភាពនៃក្រុមដីនីមួយៗ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មដែល​កំពុងធ្វើការនៅលើវាលស្រែ នឹងពឹងផ្អែកលើឯកសារនេះដោយពិតប្រាកដសម្រាប់រយៈពេល​វែងនាពេលអនាគត។
keyword:
N/A
 ឯកសារចងក្រងនេះ ផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏ងាយស្រួលមួយ ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណដីសម្រាប់ដំណាំស្រូវ។ គន្លឹះនៃការធ្វើអត្តសញ្ញាណដីមានភាពសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាដីសំខាន់ៗ ដែល​ត្រូវបានបែងចែកទៅជាក្រុមមួយចំនួន ដែលងាយគ្រប់គ្រងនិងសម្គាល់។ ការពិពណ៌នាទូទៅអំពីក្រុមដីនីមួយៗ ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បើសិនជាមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើ  ចំណាត់ថ្នាក់ដីណាមួយ។ នាបច្ចុប្បន្ន ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដីទាំងនេះ អ្នកអនុវត្តមិនចាំបាច់ត្រូវការផែនទីលម្អិត ឬការវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏សាំញុំាទេ។ ឯកសារនេះនឹងអធិប្បាយលម្អិតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នូវសក្ដានុពលភាពនៃក្រុមដីនីមួយៗ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មដែល​កំពុងធ្វើការនៅលើវាលស្រែ នឹងពឹងផ្អែកលើឯកសារនេះដោយពិតប្រាកដសម្រាប់រយៈពេល​វែងនាពេលអនាគត។


ចំណងជើង:
គម្រោងការងារសូចនាករនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម (ASTI)
បរិយាយ:
 សេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោង
គម្រោងការងារសូចនាករនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម (ASTI) នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្របសម្រួលដោយសមាគមនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវកសិកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APAARI) និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអន្តរជាតិ (IFPRI) ផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីការផ្តល់មូលនិធិសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវកសិកម្មនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិក។ គម្រោង ASTI នេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ (ACIAR) ហើយគាំទ្រ ដល់ការផលិតការវិភាគ មធ្យោបាយពង្រឹងសមត្ថភាព និងផលិតផលផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយសម្រួលដល់គោលនយោបាយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មប្រកបដោយសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

ភស្ដុតាងបង្ហាញថាការវិនិយោគរយៈពេលវែងក្នុងការស្រាវជ្រាវកសិកម្មធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យា និងពូជដំណាំកសិកម្មមានភាពប្រសើរឡើងដែលនាំឲ្យមានការបង្កើនផលិតភាពអាហារូបត្ថម្ភប្រសើរ ប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់ហើយទីបំផុតធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងកាន់តែប្រសើរឡើង។ ទោះយ៉ាងណា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មទាមទារការប្តេជ្ញាចិត្ត     រយៈពេលវែងនៃការផ្តល់មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវសមស្រប និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដែលមានការថែរក្សាបានល្អ។

ទិន្នន័យនិងការវិភាគរបស់ ASTI អាចជួយបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ។ ការកំណត់អាទិភាព និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ ASTI ដើរតួជាធនធានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងអ្នកដទៃទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវវិស័យកសិកម្ម។ សម្រាប់លទ្ធផលលម្អិតនៃការងាររបស់គម្រោងនេះ សូមចុចលើតំណរភ្ជាប់ .......

keyword:
N/A
 សេចក្តីសង្ខេបនៃគម្រោង
គម្រោងការងារសូចនាករនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម (ASTI) នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្របសម្រួលដោយសមាគមនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវកសិកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APAARI) និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយស្បៀងអន្តរជាតិ (IFPRI) ផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីការផ្តល់មូលនិធិសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស និងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវកសិកម្មនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិក។ គម្រោង ASTI នេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ (ACIAR) ហើយគាំទ្រ ដល់ការផលិតការវិភាគ មធ្យោបាយពង្រឹងសមត្ថភាព និងផលិតផលផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយសម្រួលដល់គោលនយោបាយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មប្រកបដោយសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

ភស្ដុតាងបង្ហាញថាការវិនិយោគរយៈពេលវែងក្នុងការស្រាវជ្រាវកសិកម្មធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យា និងពូជដំណាំកសិកម្មមានភាពប្រសើរឡើងដែលនាំឲ្យមានការបង្កើនផលិតភាពអាហារូបត្ថម្ភប្រសើរ ប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់ហើយទីបំផុតធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងកាន់តែប្រសើរឡើង។ ទោះយ៉ាងណា ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មទាមទារការប្តេជ្ញាចិត្ត     រយៈពេលវែងនៃការផ្តល់មូលនិធិគ្រប់គ្រាន់និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវសមស្រប និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នដែលមានការថែរក្សាបានល្អ។

ទិន្នន័យនិងការវិភាគរបស់ ASTI អាចជួយបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ។ ការកំណត់អាទិភាព និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ ASTI ដើរតួជាធនធានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងអ្នកដទៃទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបង្កើនផលិតភាព និងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវវិស័យកសិកម្ម។ សម្រាប់លទ្ធផលលម្អិតនៃការងាររបស់គម្រោងនេះ សូមចុចលើតំណរភ្ជាប់ .......ចំណងជើង:
ពូជស្រូវសែនក្រអូប០១
បរិយាយ:
  ពូជស្រូវ “សែនក្រអូប០១” ជាពូជស្រូវក្រអូប ដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩។  បច្ចុប្បន្ន ពូជស្រូវ “សែនក្រអូប០១” បាននឹងកំពុងរីកសាយភាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយពូជស្រូវនេះផ្តល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ មានក្លិនក្រអូប គុណភាពអង្ករល្អមានភាពថ្លាវែងរលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារទៀតផង។  ជាពិសេសទៅទៀត ជាពូជដែលមានប្រភេទអង្ករមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ។
keyword:
N/A
  ពូជស្រូវ “សែនក្រអូប០១” ជាពូជស្រូវក្រអូប ដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩។  បច្ចុប្បន្ន ពូជស្រូវ “សែនក្រអូប០១” បាននឹងកំពុងរីកសាយភាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយពូជស្រូវនេះផ្តល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ មានក្លិនក្រអូប គុណភាពអង្ករល្អមានភាពថ្លាវែងរលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារទៀតផង។  ជាពិសេសទៅទៀត ជាពូជដែលមានប្រភេទអង្ករមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ។
ចំណងជើង:
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១
បរិយាយ:
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១
keyword:
N/A
ពូជពោតដំណើបស៊ីអឹម១


ចំណងជើង:
ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃគំរូសម្រាប់ ដំណាំស្រូវ
បរិយាយ:
 ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃគំរូសម្រាប់ដំណាំស្រូវ (SES)
keyword:
SES
 ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃគំរូសម្រាប់ដំណាំស្រូវ (SES)


ចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ២០១៥-២០១៦
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
របាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ២០១៦-២០១៧
បរិយាយ:

keyword:
N/Aចំណងជើង:
របាយការណ៍សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី ផលិតកម្មនិងការប្រើប្រាស់ដំណាំដំឡូងមី ប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បរិយាយ:

keyword:
cassavaចំណងជើង:
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២
បរិយាយ:
 
keyword:
N/A
 


ចំណងជើង:
ខា១៥
បរិយាយ:

ពូជស្រូវ “ខា១៥” ជាពូជស្រូវស្រាលដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករ
ប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនាដើមឆ្នាំ២០១៥។  បច្ចុប្បន្ន ពូជស្រូវ
ខា១៥ បាននឹងកំពុង
ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយពូជស្រូវនេះ
មានអាយុកាលខ្លី ផ្តល់
ទិន្នផលខ្ពស់ គុណភាពអង្ករល្អ ថ្លា វែងស្រលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារទៀតផង។

keyword:
N/A

ពូជស្រូវ “ខា១៥” ជាពូជស្រូវស្រាលដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករ
ប្រើប្រាស់ដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទនាដើមឆ្នាំ២០១៥។  បច្ចុប្បន្ន ពូជស្រូវ
ខា១៥ បាននឹងកំពុង
ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយពូជស្រូវនេះ
មានអាយុកាលខ្លី ផ្តល់
ទិន្នផលខ្ពស់ គុណភាពអង្ករល្អ ថ្លា វែងស្រលូន និងបាយទន់ឆ្ងាញ់ពិសារទៀតផង។

         12345...2223         
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.