ស្វែងរកតាមប្រភេទឯកសារ
ស្វែងរកតាមប្រភេទដំណាំ
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
ពាក្យគន្លឺះ  

ស្វែងរក
ស្វែងរកលំអិត


ចំណងជើង:
ការគ្រប់គ្រងទឹកស្រែ
បរិយាយ:
ការធ្វើឱ្យមានទឹកដក់ជាប្រចាំនៅក្នុងស្រែ ជាមធ្យោបាយមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវ ការ
របស់ដំណាំស្រូវ បន្ថយការធ្វើឱ្យដើមស្រូវអន់កម្លាំង និងបាត់បង់ទិន្នផល។ ម្យ៉ាងទៀត អាចជួយទប់
ស្កាត់ការដុះលូតលាស់នៃស្មៅចង្រៃ បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃដីក្នុងការស្រូបយកជីជាតិអាសូត
keyword:
N/A
ការធ្វើឱ្យមានទឹកដក់ជាប្រចាំនៅក្នុងស្រែ ជាមធ្យោបាយមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវ ការ
របស់ដំណាំស្រូវ បន្ថយការធ្វើឱ្យដើមស្រូវអន់កម្លាំង និងបាត់បង់ទិន្នផល។ ម្យ៉ាងទៀត អាចជួយទប់
ស្កាត់ការដុះលូតលាស់នៃស្មៅចង្រៃ បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃដីក្នុងការស្រូបយកជីជាតិអាសូត
Copyrights © 2014 by CARDI - CARDI . All rights reserved.