សហប្រតិបត្តការ
03 - December - 2011

 • នាយកដ្ឋានក្សេត្រសាស្រ្ត និងកែរលំអដីកសិកម្ម(DALLI)
 • មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត(PDA)
 • វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ(IRRI)
 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តដី និងអាហារនៃសកលវិទ្យាល័យQueensland
 • មជ្ឍមណ្ឌលជាតិវិស្វកម្មសេនេទិច និងជីវបច្ចេកទេសនៃសកលវិទ្យាល័យKasetsart
 • មូលនិធិសំរាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មកម្ពុជា(CARF)
 • បណ្តាញអន្តរជាតិសំរាប់ដំណាំចេក(INIBAP)
 • មជ្ឍមណ្ឌលស្រូវសាឡី និងពោតអន្តរជាតិ(CIMMYT)
 • មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំបន្លែអាស៊ី(AVRDC)
 • មជ្ឍមណ្ឌលកសិកម្មត្រូពិចអន្តរជាតិ(CIAT)
 • សកលវិទ្យាល័យ Chiang Mai
 • មជ្ឍមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការណ៍អន្តរជាតិកូរ៉េ(KOICA)
 • បណ្តាញជីវបច្ចេកទេសដំណាំពោតអាស៊ី
 • វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកសិកម្ម និងព្រៃឈើជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមាណិតឡាវ(NAFRI)
 • បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្មខេត្តយូណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមាណិតចិន
   
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.