សូមអរគុណ ដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់វេបសាយតិ៍របស់ CARDI ។
CARDI ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកែលម្អវេបសាយតិ៍របស់ខ្លួន ។ ក្នុងន័យនេះ យើងសូមឲ្យលោកអ្នក ចំណាយពេលវេលាបំពេញកម្រងសំនួរខាងក្រោម ។ ចម្លើយរបស់លោកអ្នក នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការកែលម្អវេបសាយតិ៍នេះ ។

Thanks for using CARDI website. CARDI is committed to improving the website.
Could you please spend your time to fill in the questionnaire? Your answer will greatly contribute to the improvement of the website.

សូមជ្រើសរើសភាសារដើម្បីបំពេញកំរងសំនួរ | Please select language for your survey.